{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}

{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}

加盟、合作

覺得生活苦悶﹖

打工很悶,想做老板﹖

又或者自己已經開店,但生意很差﹖

我們提供加盟、合作方法,你可以發email給我們。

我們收到資料後就會找相關同事聯絡你。(唔好就咁send黎話想了解果d,呢d message 客服同事太忙,未必得閑用心了解你)

 

email﹕sexfunhk@gmail.com

需提供﹕

1)名稱

2)電話

3)合作方向

- 想合作的內容、方向、方法

- 如已有現有生意亦需表明商店名

 

 

 

 

已合作伙伴